Prospektus: Kepentingan pemahaman sebelum melabur

(Sambungan dari minggu lepas)
RATA-RATA prospektus yang diterbitkan di Malaysia adalah dalam bahasa Inggeris, begitu juga istilah yang digunakan oleh industri. Atas permintaan pembaca, kami pada minggu ini membawa kepada pembaca makna ungkapan dan singkatan istilah yang kebiasaannya ditulis dalam bahasa Inggeris itu.

Ungkapan atau singkatan dalam bahasa Inggeris dengan maksud dalam bahasa Malaysia:

Bull Market

Keadaan dimana pasaran saham mengalami kenaikan nilai, selama kira-kira 12 bulan.

Bear Market

Keadaan dimana pasaran mengalami kejatuhan yang mana nilai merosot sehingga 15 peratus secara keseluruhan atau lebih.

Blue-chip

Saham syarikat-syarikat yang besar, saham mewah, yang mempunyai rekod keuntungan dan dividen yang kukuh.

Bond

Bon; sekuriti pendapatan tetap, merujuk kepada pinjaman yang diberikan oleh pembeli Bon kepada pihak yang menerbitkan bon (seperti syarikat dan kerajaan), yang mana pembeli akan mendapat bayaran berkala berserta keuntungan. Maturity Date ialah tarikh tempoh sesuatu bon itu akan matang, dan Face Value ialah jumlah wang yang akan diterima oleh pembeli bon pada tempoh matang nanti, manakala Coupon Rate ialah kadar keuntungan yang diperoleh berdasarkan peratusan tahunan dari Face Value sesuatu bon.

Bond Fund

Dana yang menjurus kepada pelaburan sekuriti berpendapatan tetap yang mengutamakan pulangan dan pendapatan stabil kepada p_0emegang unit.

Equity Fund

Dana yang menjurus kepada pelaburan saham dan mengutamakan peluang kenaikan modal kepada pemegang unit.

Balanced Fund

Dana Seimbang; gabungan pelaburan ekuiti dan bon.

Capital Gain

Keuntungan daripada jualan sesuatu sekuriti.

Close-end fund

Dana yang mempunyai modal yang tetap, dengan unit-unit untuk jualan yang terhad, kebiasaannya diurusniagakan di pasaran terbuka dan harganya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

Cum-Dividend

Merujuk kepada harga unit dimana pembeli berhak menerima agihan dividen yang berikutnya berkaitan dengan unit amanah tersebut.

Dividend

Dividen; Keuntungan syarikat atau dana amanah yang diagihkan kepada pemegang saham atau unit.

Dollar Cost Averaging

Pelaburan berdasarkan prinsip RM kos purata, yang dibuat secara tetap dan berterusan, dengan keuntungan turut dilaburkan semula. Apabila harga jatuh, lebih unit akan diperoleh dengan pembelian pada paras harga rendah.

Equities

Pelaburan dalam saham.

Expense Ratio

Nisbah Perbelanjaan Pengurusan, yang merujuk jumlah keseluruhan caj untuk mengurus sesuatu dana, tidak termasuk komisen.

Financal Period

Tempoh terakru, iaitu tempoh setiap 12 bulan tahun kewangan di mana akaun ditutup dan dikira.

Hedging

Strategi melindung nilai sesuatu pelaburan.

Securities

Sekuriti; terma yang digunakan untuk merujuk kepada pelaburan seperti saham, bon, atau pelaburan tunai.

Islamic Securities

Merujuk kepada sekuriti tersenarai di Bursa dengan kepatuhan Syariah seperti yang diluluskan yang oleh Majlis Penasihat Syariah SC dan sebagaimana garis panduan panel syariah pengurusan dana, serta sekuriti Bon Islam seperti Bon Korporat, Cagamas Mudharabah Bon, Sukuk, dan lain-lain instrumen pasaran kewangan Islam dan pelaburan Islam yang diterbit dan dijamin korporat, kerajaan dan agensinya.

Liquid/Liquidity

Istilah yang digunakan untuk menerangkan aset-aset yang mudah ditukar kepada tunai.

Load

Caj komisen yang dikenakan oleh sebilangan pengurus dan pakar kewangan kepada pembeli unit.

Open-end fund

Dana yang boleh dibeli dan dijual secara berterusan, yang mana saiz dana akan bertambah atau berkurang mengikut jumlah penawaran dan permintaan.

Portfolio Manager

Pengurus Dana, yang mengendalikan urusan pelaburan.

Returns

Pulangan pelaburan dalam bentuk peratusan, merujuk kepada keuntungan atau kerugian sesuatu pelaburan.

SC Act

Merujuk kepada Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993.

The Deed

Surat ikatan; satu dokumen perundangan yang dipanggil yang menggariskan tanggungjawab dan hak tiga pihak yang terlibat dalam unit amanah ini iaitu pengurus, pemegang amanah dan pelabur. Surat ikatan menyatakan secara terperinci bagaimana unit amanah harus beroperasi dan diuruskan, serta bagaimana cara menentukan kadar bayaran, caj dan yuran.

Yeild

Kadar keuntungan atau pendapatan dalam pasaran bon.

Fahamilah kandungan prospektus dana. Para pelabur sewajarnya hendaklah mencuba mendapatkan prospektus dana sebagai bantuan dalam membuat pertimbangan pelaburan. Buku prospektus ini mudah diperoleh dari pejabat perniagaan pengurus dana, melalui ejen-ejen individu, di cawangan atau pejabat wakil penjual. Adalah penting untuk pelabur memahami sepenuhnya berkenaan pelaburan ini, untuk menilai aspek risiko dan potensi faedah unit amanah ini.

Perkara-perkara berikut perlu diteliti dan difahami melalui sesebuah prospektus:

Jenis skim pelaburan amanah yang ditawarkan.

Jenis dana, objektif dan polisi agihan.

Jumlah yuran, caj dan perbelanjaan yang perlu ditanggung.

Kemudahan transaksi, seperti hak tempoh percubaan dan pemindahan dana.

Laporan dan maklumat pelaburan yang akan peroleh dari masa ke semasa.

Hak anda sebagai pelabur/pemegang unit.

Nota: Artikel ini disediakan dengan kerjasama BIMB Unit Trust Management Berhad (Talian Bebas Tol: 1-800-88-1196). Penulisan ini bukan satu pelawaan kepada pembaca untuk membuat pembelian ataupun jualan tetapi sekadar pendidikan.

Sila hantar soalan atau maklum-balas ke e-mel: editor3a@letterboxes.org untuk dimuatkan dalam siri soal-jawab di penghujung setiap topik.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 thoughts on “Prospektus: Kepentingan pemahaman sebelum melabur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*